Obito Taken Down by Naruto and Sasuke


Obito Taken down Naruto's Beast Sasuke Susanoo

Sasuke and Naruto slash through Obito with a senjutsu-enhanced Susanoo sword.

Obito Taken Down by Naruto and Sasuke

Continue reading

Vapor Style Kekkei Genkai


Boil Release

Mei Using Illustration of Skilled Mist Technique

Vapor Style Kekkei Genkai

The Kekkei Genkai Boil Release is likewise “Vapor Style” is one of the two progressed nature kekkei genkai of Mei Terumi (Fifth Mizukage).

Continue reading